Помощь заемщикам валютной ипотеки

Ушул беренеге ылайык Улуттук банктын талаптары аткарылбаган учурда Улуттук банк банктын жарнамалары чындыкка ылайык келбегендиги тууралуу маалыматты банктын эсебинен жарыялоого жана ага карата ушул Мыйзамда каралган таасир эт чараларын колдонууга укуктуу. Ушундай чет лклк уюмдардын лицензиялары Кыргыз Республикасынын аймагында алардын легитимдлг ушундай лицензия менен тастыкталган шартта таанылат. Улуттук банктын жана банктын талабы боюнча аларга кз карандысыз реестр кармоочу банктын акционерлеринин реестриндеги ар кандай маалыматты берг милдетт.

Сот жоюучунун з иш-милдетин талаптагыдай аткарбай жаткандыгын, же жоюучунун з милдетин аткарууга укугунун жоктугун, же болбосо милдетти аткарууга жоюучунун кудуретсиз экендигин аныктаса, жоюучуну алмаштырат. Улуттук банктын кызматчылары Убактылуу администратор боло албайт. Мындай маалыматтардын берилиши тышкы аудитти жргз учурунда купуя маалыматтарды ачыкка чыгаруу катары эсептелбейт. Кызмат адамдарына талапкерлерге карата талаптар, аларды макулдашуу тартиби Улуттук банк тарабынан аныкталат. Улуттук банк консолидацияланган негизде кзмлд жзг ашыруу чн зарыл болгон банктык топтун ишине тиешел маалыматтарды бер тартибин алар чн аныктап берг укуктуу. Насыя берч талаптардын тизмегинде крстлгн жоюлуп жаткан банкка карата з талаптарынын лчм жана аны канааттандыруунун кезектлг менен таанышууга укуктуу. Банктык кзмл тышкы кзмлд жана инспектордук текшерлрд жргз, ошондой эле жнг салуучу ченемдерди чыгаруу аркылуу ишке ашырылат. Кредитные организации образуются на основе различных форм собственности - частной, государственной, муниципальной, собственности общественных объединений и т.п. Банкты мажбурлап жоюу жол-жобосунун жршнд ушул мыйзамда белгиленген талаптардын бузулгандыгы жннд жоюучунун жана Улуттук банктын арыздары алар алынган кндн тартып он кндк мнттн кечиктирбестен сот тарабынан кароого алынат. Филиал банк блп берген млкк, банк менен бирдикт баланска, ошондой эле "филиал" деген сздр кошулган банктын аталышына толук дал келген аталышка ээ болот. Таламдардын кагылышуусун аныктоо жана аны четтет тартиби Улуттук банк тарабынан белгиленет. Улуттук банк кайсы убакыт болбосун финансылык жактан чыдоо планында каралган чаралардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык знн каалоосу боюнча бардык башка чаралардын колдонулушун банктан талап кыла алат. Банктык топко консолидацияланган негизде ар тараптуу жана натыйжалуу кзмлд жзг ашыруу максатында Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чет лклк кзмлд органдары менен кызматташтык жннд макулдашууларды тзт. Алтын-валюта активдерди жана милдеттенмелерди кайрадан баалоо алтын-валюталык активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоо боюнча резервдин эсебиндеги капиталда чагылдырылат. Тышкы аудитор Улуттук банктын суроо-талабы боюнча банктык топко аудит жргзг байланыштуу кандай маалымат болбосун ага берг милдетт. Директорлор кеешинин ар бир мчс Банктын Директорлор кеешинин жыйынында кабыл алынган чечимдер чн жеке жоопкерчиликт болушат. Помощь заемщикам валютной ипотеки. Чет лклк банктын филиалынын лицензиясын кайра чакыртып алуу Кыргыз Республикасынын банктары чн ушул Мыйзамда каралган негиздер боюнча жана тартипте жргзлт. Тл валютасы тараптардын макулдашуусу менен аныкталган экспорттолуучу жана импорттолуучу товарларды жана кызмат крстлрд берг келишимдерди копшогондо, товарларга жана кызмат крстлрг баалар сом менен крстлг тийиш. Банкка туунду жана же кз каранды компанияны тзг жана/же сатып алууга уруксат бер тартиби Улуттук банк тарабынан аныкталат.

Указание Банка России от 6 декабря 2017 г. № …

. Улуттук банк банктардын клчлктрнн реестрин жргзт. Банк бухгалтердик эсепте жана отчетторду тзд колдонулган документтердин так эсепке алынышын жана сакталышын камсыз кылууга милдетт.. Кыргыз Республикасынын н эсептерин тейл боюнча банктык операциялар  Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын кмтнн эсептерин тейл боюнча банктык операцияларды жзг ашырат. Банктык кызмат крсткндг чн комиссиялык акы, тарифтер жана пайыздык ставкалар жннд маалымат кардарлар чн ачык жана жеткиликт болууга тийиш жана алар коммерциялык же банктык сырдын жйс болушу ммкн эмес. Жоюучу ишке тартылган кызматкерлерге Убактылуу администрация киргизилгенге же лицензия кайра чакыртып алынганга чейин иштеп жаткан банктын тиешел кызматкерлеринин кызматтык айлык акысынан ашпаган лчмд сый акы белгилейт. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарына ылайык бажы тлмдрн ишке ашырат. Эгерде Улуттук банк тарабынан лицензияны кайра чакыртып алуу чн негиздер белгиленбесе, ал насыя берчг жйлр крстлгн баш тартууну жнтт. Мында жоюучу ушул Мыйзамда белгиленген тартипте контрагенттерге насыя берчлрдн талаптарын жоюучуга жеткир зарыл экендиги тууралуу билдирг тийиш. Кыргыз Республикасынын аймагында банктардын аудиттик ишин жзг ашыруу укугуна тиешел лицензиясы бар, банктарды аудитордук текшердн ткр чн Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берч аудитордук уюм гана банктын тышкы аудитору боло алат. Улуттук банктын расмий басылмаларынын жарыяланышын Улуттук банк камсыз кылат. Жоюучу четке кагылган талаптардын эсебине эч кандай тллрд жргзбйт. Жоюучу тарабынан бекитилген насыя берчнн талаптарынын тизмектери, эгерде алар белгиленген мнтт сотко даттанылбаса, биротоло мнзг ээ болот. Убактылуу администрация алты айга чейинки мнтк киргизилет. Каражаттарды банк ишинин жана каржылоонун исламдык принциптерине ылайык жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык банк ишинин жана каржылоонун исламдык принциптеринин спецификасын жана згчлктрн эске алуу менен ишке ашырылат. Убактылуу администратор "тм" банктын акцияларын кыска мнтт, бирок ал тзлгн учурдан тартып бир жылдан кечиктирбестен, ар кандай ммкн болгон ыкмалар менен сатууга милдетт. Банктык топтун катышуучулары капиталдын шайкештигин камсыздоо чн жоопкерчилик тартат. Банктын акционерлеринин жалпы чогулушу, эгерде анда акционерлер же уставдын талабына ылайык банктын добуш берч акциялары жайгаштырылган добуштардын алтымыштан ашык пайызына ээ болгон мыйзамдуу клдр катышса, чечим кабыл алууга укуктуу деп таанылат. Банктар Улуттук банктын талаптарына ылайык маркетингдик иш-чараларды жзг ашыра алат. Жоюучу келишимди бузуу болжолдонгон кнг чейин отуз календардык кн мурда контрагенттерге милдетт трд билдир жибер менен банктын бардык болуп келген келишимдеринин кайсынысы болбосун, бир тараптуу негизде бузууга укуктуу. Банкты ыктыярдуу трд жоюу учурунда, жоюучу Улуттук банкка кайрылуунун алдында банктын акционерлеринин жалпы жыйналышынын тиешел чечимин алууга тийиш. Тутумдук банкты кайра капиталдаштырууга катышуу жннд чечим Улуттук банктын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын кмт тарабынан кабыл алынат. Быстрый кредит 150000 евро. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткаруу жана Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун коргоо максатында акча каражаттардын жана капиталдардын которулушуна чек коюуга укуктуу. Улуттук банк Убактылуу администрация мезгилинде банктын лицензиясын каалаган убакта кайра чакыртып алууга жана аны мажбурлап жоюу жол-жобосун баштоого укуктуу. Убактылуу администрация Убактылуу администрациянын иштешинин мнт бткнд же болбосо Улуттук банктын чечими боюнча мнтнн мурда токтотулат. Эгерде Директорлор кееши кворумдун жоктугунан улам мындай чечимди кабыл ала албаса, мындай бтмд тз жннд маселе банктын акционерлеринин жалпы чогулушунун кароосуна жиберилет. Мындай маалыматтарды ачыкка чыгаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жргзлт. Улуттук банктын Убактылуу администрацияны киргиз жана анын ишин токтотуу жнндг чечими жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Улуттук банктын интернет-сайтында жарыяланат. Судья арызды кайтарып бер жннд эки кндк мнтт аныктама чыгарат жана аны чыгарган учурдан кийинки кндн кечиктирбестен ишке катышкан жактарга жнтт. Банктык эсептеги акча каражаттарынын айрым суммасы камакка алынган учурда, ошол сумманын лчмнд азайтылбаган калдык чегинде ар кандай чыгымдоо операциялары токтотулат. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейинки даттануу тартиби Улуттук банк тарабынан белгиленет. Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Реестрине киргизилг тийиш. Банктын чет лкдг клчлг Улуттук банктын уруксаты менен ачылат. клчлктн иши Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келген учурда банктын чет лкдг клчлгн ачууга берилген уруксатты Улуттук банк кайра чакыртып алууга укуктуу. Улуттук банк соттордо жана укук коргоо органдарында з эсебинен зарыл болгон чыгашаларды тл, же болбосо кызматкерлер тарткан чыгашаларды компенсациялоо аркылуу з кызматкерлерин укуктук жактан коргоону камсыз кылууга милдетт. Уруксат жокко чыгарылган учурда Улуттук банк юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон ткрч ыйгарым укуктуу органга ал тууралуу маалымдайт. "тм" банктын акцияларын сатуудан тшкн каражаттар кайра тзмдлч банкка жиберилет. Улуттук банк регресстик тартипте доо коюуга укуктуу. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын тышкы карызын тейлн кошо алганда, Кыргыз Республикасынын кмтнн финансылык агенти катары макулдашылган шарттарда иш жргзт. Улуттук банктын чечимин даттанылып жаткан чечимди кабыл алуу чн мыйзамдуу негиздер жок болгон учурда сот тарабынан анык эмес деп таанылышы же жокко чыгарылышы ммкн. Уставдык капиталдын лчмн згрт Улуттук банктын макулдугу менен гана жргзлт. Эгерде Улуттук банк кызыкдар болгон жактардын негиздемелерине макул болбосо, банкты кандай болбосун формада жоюу процесси башталууга тийиш эмес. Улуттук банктын бардык кызматкерлери, анын ичинде Башкармалыгынын трагасы, траганын орун басарлары жана мчлр, Улуттук банктын кызматчылары болуп саналат. Банктын Директорлор кееши банк ишиндеги тобокелдиктерге ылайык капиталдын шайкеш дегээлин сактоо максатында баа бернн, мониторинг жргзнн жана контролдоонун натыйжалуу тутумун жнг салынышы чн жоопкерчиликт. Расмий алмашуу курсу рыноктук спот-алмашуу жана башка рыноктук курстардын негизинде Улуттук банк тарабынан аныкталат жана жарыяланат. Банктын Директорлор кееши акционерлердин жалпы чогулушунун кароосуна сунуштоо чн аудитордук уюмдарды жана талапкер аудиторлорду тандайт. Бир эле аудитордук уюм катары менен эки жолудан ашык каралбайт жана бекитилбейт. Улуттук банктын Башкармалыгынын чечимдери Улуттук банктын Башкармалыгынын тизмедеги курамынын кпчлг аны жактап добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелет. Банктар чн уставдык капиталдын минималдуу лчм Улуттук банк тарабынан белгиленет. Улуттук банк тутумдук банктарга жана банктык эмес финансы-насыялык уюмдарга карата экономикалык ченемдердин, талаптардын жана чектлрдн башка лчмдрн белгилг укуктуу. Улуттук банктын Башкармалыгынын жыйынын Улуттук банктын трагасы алып барат. Банкты згртп тз Улуттук банктын макулдугу менен гана ишке ашырылат. Мамлекет Улуттук банктын з ыйгарым укуктарын ишке ашырууда кз каранды эместигин кепилдейт. Улуттук банк расмий интернет-сайтка ээ. Эгерде бул кардардын укугуна кедергисин тийгизип жана/же милдеттерин кбйт турган болсо, мнтт аманаттар жана насыя боюнча пайыздык ставкалардын чодугу банк тарабынан бир тараптуу згртлг тийиш эмес. Бизнес-план жыл сайын кайрадан каралып турууга тийиш. Банкка расмий аталышынан башка аталышты колдонуусуна тыюу салынат. Улуттук банктын кзмлн алынган банктык эмес финансы-насыя уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иши, эгерде ушул Мыйзамда башкасы каралбаса, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган згчлктрд эске алуу менен мыйзамдар тарабынан жнг салынат. Банкта милдетт трд туруктуу негизде иштеген, Директорлор кеешине отчет берип турган ички аудит, тобокелдик-менеджменти жана комплаенс-контролдоо кызматтары иштейт. Улуттук банк лицензия бер, бердн баш тартуу негиздери жана чет лклк банктын филиалынан лицензияны кайра чакыртып алуу тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Улуттук банктын интернет-сайтында жарыялайт. Ачык тзлч келишимдерден тышкары, Улуттук банк тарабынан белгиленген лчмдн ашкан суммада банктын банк менен байланыштуу жактар менен бтмдр жана операциялары банктын Директорлор кееши тарабынан жактырылууга тийиш. Кыргыз Республикасынын аймагында мурда тзлгн же жаыдан тзлч банктардын аттарына чаташтыруу дегээлине чейин окшош же окшошуп кеткен белгиллрд аталыш катары пайдалануусуна жол берилбейт. Банкка жргзлгн инспектордук текшерлрдн жыйынтыгы боюнча отчет Улуттук банктын купуялуулукту камтыган документи болуп саналат жана аны Улуттук банктын макулдугусуз чнч жактарга берг болбойт. Убактылуу администратор Улуттук банк менен тзлгн келишимдин негизинде иш алып барат. Улуттук банк план келип тшкн кндн тартып он жумуш кннн кечиктирбестен аны макулдашуу тартибинде кароого милдетт. Банкка карата колдонулган таасир эт чаралары Улуттук банктын чечими боюнча жокко чыгарылышы ммкн. Ушул беренеге ылайык Депозиттерди коргоо фонду тарабынан блнч каражаттардын суммасы банктык аманаттарды коргоо жннд мыйзамга ылайык, кепилденген учур келгенде аманаттар боюнча тл суммасынан ашпоого тийиш. Улуттук банк уруксат берилгендиги, уруксат берилбей калгандыгы же берилген уруксат жокко чыгарылгандыгы тууралуу маалыматтарды жарыялайт. Улуттук банкта ок атуучу курал-жарактарды жана атайын каражаттарды сактоо, алып жр жана колдонуу укугуна ээ болгон тзмдк блмдр иштейт. Банк акционерлердин жалпы чогулушу ткрлгнг чейинки токсон жумуш кннн кечиктирбестен аудитордук уюм жана аудиторлорго талапкерлер тууралуу Улуттук банкка билдирет. Улуттук банк ыйгарым укуктуу кызматкерлерди банкка жнт аркылуу банк ишине мезгил-мезгили менен инспектордук текшерлрд жргзп турат.

Что такое девальвация рубля, деноминация, дефолт простым.

. Уруксат алуу тууралуу тнч кат кайтарылып алынган, ошондой эле уруксат бердн баш тарткан же жокко чыгарылган учурда, берилген документтер кайтарылбайт. Банкты мажбурлап жоюу жннд иштер сот тарабынан ушул Мыйзамда каралган эрежелер боюнча каралат. Улуттук банк кзмл жргз максатында банктын капиталынын лчмн, анын тзмн аныктайт, ошондой эле банкка карата экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектлрд белгилейт. Чет лклк банктар з филиалдарына Улуттук банктын банк капиталына карата талаптарына ылайык келген лчмд кайтарылып алынгыс жана мнтсз акча каражаттарын блп берет. "тм" банктын уюштуруу тууралуу расмий жарыялоо Улуттук банктын лицензиясын бергенден кийинки кндн кечиктирилбестен жргзлт. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык Улуттук банктын кзмлн алынган банктык эмес финансы-насыялык уюмдардын жана башка юридикалык жактардын ишин кзмлдйт. Банктын филиалын тз тартиби жана шарттары Улуттук банк тарабынан белгиленет. Интернет-сайттын ишин уюштуруу тартиби Улуттук банк тарабынан аныкталат. Банктын акционерлери банк ишинин коопсуздугу, таза жана ишенимд иштс максатында з укуктарын жана милдеттерин ак ниет жана акыл-эстлк менен жзг ашырууга милдетт. Банк Кыргыз Республикасынын аймагында банктык кызмат крстлрд сунуштоо максатында аманат кассалары жана башка обочолонгон блмдр трндг обочолонгон блмдрд ачышы ммкн. Арыздын кайтарылышы жол берилген бузууларды четтетдн кийин сотко экинчи жолу кайрылууга тоскоолдук кылбайт. Улуттук банк кызматтык жана башка купуя маалыматтарды, ошондой эле банктык сырды тзгн маалыматтарды коргоо тутумуна ээ болууга милдетт. Апелляциялык инстанциядагы соттун чечими кабыл алынган учурдан тартып кчн кирет жана ал кабыл алынган учурдан тартып беш кндк мнтт кзмлдк тартипте даттанууга болот. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын аймагында, анын чегинен сыртта жайгашкан ар кандай уюмдар менен акча-насыя, валюта, тлм жана банк чйрлрнд, макропруденциялык, банктык жнг салуу жана кзмлд жаатында кызматташат. Улуттук банктын ыйгарым укуктарына карама-каршы келген Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алууга тыюу салынат. Арызды ндршк кабыл алуу жннд аныктамага даттанылбайт. Чет лклк банктын филиалын ачуу чн чет лклк банк катталган лкнн банктык кзмл органынын расмий макулдугу талап кылынат. По действующему законодательству его уставный капитал и иное имущество составляет федеральная собственность, которой он владеет, пользуется и распоряжается. Улуттук банк келип тшкн арызды кароо мнтн отуз календардык кнг узартууга укуктуу. Банктын капиталынын курамына акционерлер тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча банктын милдеттенмелери болбогон жана Улуттук банктын талабына ылайык келген уставдык капитал гана кирет. Баш тартуу жйл болууга тийиш. Улуттук банк тарабынан аныкталган кн тартибинде жана крстлгн мнттрд, бирок Улуттук банк мындай талап койгон кндн тартып он кн ткндн кийин ал акционерлердин кезексиз жалпы жыйынын чакырууну талап кылууга укуктуу. Улуттук банк статистика боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте Кыргыз Республикасынын тлм балансын тзт. Банктын Директорлор кееши жана Башкармалыгы инспектордук текшерлрдн натыйжалары жннд отчетко кол коюп бер менен Улуттук банк белгилеген мнттрд таанышууга милдетт. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин срт тшрл менен з аталышы жазылган мрг ээ. Резервдик талаптардын ченемдери сакталбагандыгы чн Улуттук банк аныктоочу лчмд жана тартипте айып акы алынат. Бир эле талапкер эки жолу сунушталышы ммкн эмес. Улуттук банк жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар з ара аракеттенн ишке ашырууда банктык топко жана анын катышуучуларына карата макулдашылган иш-аракеттер планын жана иш-чаралардын координацияланышын караган тиешел келишимдерди тзшт. "тм" банк юридикалык жак катары кайра тзмдлч банктын укугун мурастоочу болуп саналбайт жана ушул Мыйзамга ылайык ага ткрлп берилген милдеттенмелерди кошпогондо, анын кандай гана милдеттенмелери чн болбосун, жоопкерчилик тартпайт. Андай болбогон учурда, Улуттук банк ошол жактын акцияларын мажбурлап ажыратып алуу жннд арызы менен сотко кайрылат.

Национальный банк Кыргызской Республики

. Улуттук банк банктарды аудитордук текшердн ткр чн белгиленген талаптарга жооп бербегендер катары аудитордук уюмду жана аудиторго талапкерлерди четке кагууга укуктуу жана ал жннд билдир келип тшкн кндн тартып, он жумуш кннн кечиктирбестен банкка билдирет. Банктардын бирликтери, ассоциациялары жана башка бирикмелери здрнн тзлгндг жннд мамлекеттик каттоо жргзлгн учурдан тартып беш жумуш кннн ичинде Улуттук банкка маалымдоого тийиш. Банк банктын филиалы каттоодон ткндг тууралуу беш жумуш кннн ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдетт. Улуттук банк з ишин ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген компетенциянын чегинде з алдынча уюштурат жана жргзт. Банкта финансылык кыйынчылыктар жана кйгйлр пайда болчу учурга карата Директорлор кееши тарабынан бекитилген банкты финансылык жактан чыдоо планы болууга тийиш. Банк таламдардын кагылышуусуна байланышкан банктын ишиндеги ыктымалдуу коркунучтар жннд банктын жетекчилигине маалымдоо жол-жоболоруна ээ болууга тийиш. Жаыдан дайындалган жоюучуга жоюучунун ыйгарым укуктары белгиленген тартипте тт. Жараксыз болгон же пайдаланылбаган материалдык баалуулуктарды ээликтен ажыратуу тартиби Улуттук банк тарабынан белгиленет. Банкты уюштуруу жана уюштуруучулардын з милдеттенмелерин аткарганга чейинки мезгилде банктын уюштуруу документтери болуп - уюштуруу келишими жана устав, ал эми андан кийин устав эсептелет. Банктар, насыялык бюролор жана насыялык маалыматтарды пайдалануучулар ортосунда банктык сырды тзгн маалыматтардын берилиши жана жгртлш насыялык маалымат алмашуу жннд мыйзамдардын тартибинде жана ага ылайык жзг ашырылат. Банктын активдерин жана милдеттенмелерин ткрп бер же сатуу аманатчылардын жана башка насыя берчлрдн укуктарын бузуу болуп саналбайт. Ички контролдоо тутумун уюштуруу жана иштет боюнча банктарга карата талаптарды Улуттук банк белгилейт. Ушул Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, Улуттук банк банктардын кндлк ишине кийлигишпейт. Улуттук банк уруксат бер тнчн кароонун жыйынтыгы боюнча уруксат бер же андан баш тартуу чечимин кабыл алат. Улуттук банк консолидацияланган кзмл талаптарын колдонбоо учурларын белгилг укуктуу. Жоюлуп жаткан банктын атайын эсебиндеги каражаттар банктын насыя берчлрнн талаптарын жабууга жана жоюучунун административдик чыгымдарына гана жумшалууга тийиш. Тлм балансын тзд тлм балансын тз боюнча эл аралык методология, анын ичинде тлм балансы жана эл аралык инвестициялык позиция боюнча колдонмо, ошондой эле акча-насыя жана финансы статистикасы боюнча колдонмолор пайдаланылат. Улуттук банк насыя берчнн ар кандай укуктарын кандай гана трд болбосун, эки жылдан кечиктирилбеген мнтт, ээликтен ажыратуу менен сатып алууга укуктуу.

Указание Банка России от 6 декабря 2017 г. № 4637-У О.

. Банкты жоюу жол-жобосун ишке ашырууда административдик чыгымдарды жабуу чн банкта ликвидд каражаттар жок болгон учурларда, банктын жоюучусунун жйл кайрылуусу боюнча ал чыгымдар Улуттук банктын жеке каражаттарынын эсебинен жзг ашырылышы ммкн. Банктын чет лкдг клчлгн ачуу боюнча талаптар Улуттук банк тарабынан белгиленет. Директорлор кеешинин чечиминин жазуу жзнд сурамжылоо усулунда кабыл алынышы Директорлор кеешинин жыйындарынын коммуникация каражаттарын колдонуу менен ткр ммкнчлктр Банктын уставында каралышы ммкн. Улуттук банктын купуя маалыматтарга жеткиликтлг бар кызматкерлерине жана башка жактарга, ушул Мыйзамда белгиленген тартиптен тышкары, башка жол менен аларды ачыкка чыгаруусуна тыюу салынат. Депозиттерди коргоо фондунун каражаттары аманаттар боюнча милдеттенмелерди башка банкка ткрд банктык аманаттарды коргоо жннд мыйзамга ылайык корголууга тийиш болгон аманаттарга карата гана пайдаланылат. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын кмтнн милдеттенмелери боюнча жооп бербеген сыяктуу эле, Кыргыз Республикасынын кмт Улуттук банктын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик тартпайт. Улуттук банктын Башкармалыгы тнчт кароо мнтн алты айга узартышы ммкн. Насыя берчлрдн талаптары мындай талап коюу чн негиздерди ырастаган документтер менен бирге кабыл алынат. Банк Улуттук банктын макулдугу менен лицензиялануучу иштин башка трлрн жргзг укуктуу

Комментарии